ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2563 เรื่อง ปรับลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม