ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกิตติมศักดิ์วิทยาลัยการผู้คุ้มครองด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย