ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 102/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม