ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นาอีหม๊ะ ลาเตะ