ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวอลิซาเบธ คี