ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ