ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอาอีเซาะห์ สะวี