ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวซาอีดะห์ แวบือซา