ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฟาตีเม๊าะ กาซอ