ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2559 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)