ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2561 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ รุ่นที่ 3/2561