ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวมารียา จิเหลา ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ