ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 101/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนเไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมฯ ของนางสาวดุษฎี ศรีโอษฐ์