ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2559 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก วาระที่ 8 (ปรับปรุงรายชื่อ)