ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2563 เรื่อง ขอเลื่อนการฝึออบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2563