ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภญ.ฑิภาดา