ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566