มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566