ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม