ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม