ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2566 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวรัตติยา เมืองศรีมาตย์