ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม