ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2561 เรื่อง การสอบความรู้ฯ ในปี 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม