ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 หลักสูตร