ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 91/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์