ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 89 /2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย