ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 64/2563 เรื่อง ขยายเวลารับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย