ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2566 เรื่อง รับรองร้านยาคุณภาพ