ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายจักรพงษ์ แซ่อ้วง