ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2561 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ในปีการศึกษา 2562