ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2560 เรื่อง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 30)