ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2561 เรื่อง การกระทำการเข่าข่ายการโฆษณาหรือการทำรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ