ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 88/2563 เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นฯ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 128 ราย