ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2557 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ