ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 81/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ : คำสั่งอนุกรรมการจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ

เพื่อให้การจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะอนุกรรมการจัดง
านกิจกรรมครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ได้กำหนดกิจกรรมในการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่อุทิศตน และมีคุณูปการต่อประเทศชาติ
สังคม บ้านเมือง และต่อวิชาชีพเภสัชกรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

โดยท่านสามารถเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นเภสัชกรแห่งชาติได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 7 มิถุนายน 2567
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แบบฟอร์มเสนอชื่อ เภสัชกรแห่งชาติ (google.com)