ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวมัรยัม ดือเร๊ะ