ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2558 เรื่อง สถาบันที่สภาเภสักรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 25)