ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 55/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นส.มิรฟาต เจะหามะ