ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.อามานี สะบูติง