ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวเอลิซาเบธ คี