ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (ฉบับที่ 2)