ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.ฟิรเฎาส์ สะแลแม