ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2566 เรื่อง หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแพทยสภา ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม