ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 108/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์สมรรถนะการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม