ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 87/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล