ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2560 เรื่อง ร้านยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2560 จำนวน 45 ร้าน