ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2563 เรื่อง รับรองคุณภาพร้านยา รุ่น 3