ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.อีลยามา สามะ