ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2564 เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 47) จำนวน 1 หลักสูตร