ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2559 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม