ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 70 /2565 เรื่อง ผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย